Starosta Karel Hanzlík: Radotín nezadlužíme ani v době pandemie

Ačkoliv se kvůli pandemii koronaviru příjmy Městské části Praha 16 v loňském roce snížily a ani letos nedosáhnou úrovně roku 2019, připravila radnice pro rok 2021 opět vyrovnaný rozpočet. "Naše filozofie je jednoduchá. Děláme a zajišťujeme vždy to, na co máme," říká v rozhovoru starosta Radotína Karel Hanzlík.

Starosta Karel Hanzlík: Radotín nezadlužíme ani v době pandemie

Zkuste jednou větou shrnout uplynulý rok. Jaký pro vás byl?
Asi nebudu úplně originální, ale rok 2020 bych možná nejvýstižněji popsal jako velice prapodivný a v mnoha hledech i ojedinělý a z hlediska neustále se měnících vládních nařízení a nejistoty až bizarní.

Pandemie nemoci covid-19 poznamenala naše životy - práci, koníčky, mnohde i vztahy. Jak se "promítla" do vašeho života - jednak osobního a pak pracovního?
Pandemie samozřejmě poznamenala i můj život. Zásadně omezila možnost kontaktu s nejbližší rodinou, s přáteli, nemohl jsem se věnovat mým oblíbeným koníčkům jako je plavání v krytém bazénu, sálové sporty nebo navštěvovat kulturní či sportovní akce. Začal jsem tedy konečně více číst a snažím se o jiné sportovní alternativy. V případě práce došlo k navýšení požadavků. Vedle běžné agendy bylo neustále potřeba organizovat nové činnosti spojené s protikoronavirovými nařízeními jak v rámci radnice, úřadu, ale i příspěvkových organizací jako jsou technické služby, základní a mateřská škola nebo školní jídelna. Další náročnou kapitolou nad běžný rámec bylo průběžné řešení a nastavení činnosti pečovatelské služby tak, aby nedošlo k jejímu omezení, či zapojování jednotky sboru dobrovolných hasičů, včetně distribuce dezinfekce občanům a subjektům nebo pravidelné dezinfekce veřejných prostor. Samotnou kapitolou pak bylo zajišťování a nákup ochranných prostředků a dezinfekce, což především v počátku pandemie bylo velice složité. Proto i nyní děkuji všem, kteří pomohli třeba s šitím roušek nebo zajištěním ochranných štítů, v březnu a dubnu loňského roku zcela nedostatkového materiálu. Vedle těchto náležitostí bylo potřeba plnit celou řadu standardních potřeb z hlediska chodu Radotína.

Co nejvíce podle vás pandemie ovlivnila na radnici a v naší městské části Radotín?
Museli jsme na radnici a v našich příspěvkových organizacích hodně přeorganizovat systém práce. Tam, kde bylo možno, byl zaveden směnný provoz. Vytvořily se skupiny pracovníků, které se ve střídavém režimu ,,točí“ na úřadě. Jednání a porady, kterých se účastní více osob, se vedou distančním způsobem přes monitory počítačů a notebooků. V případě úředních hodin došlo k povinnému vládnímu omezení a k zavedení rezervačního systému, aby nedocházelo v rámci některých agend k možným koncentracím klientů v prostorách úřadu. V případě dění v městské části došlo k zásadnímu utlumení kulturně společenského života v podobě uzavření kulturního střediska nebo kina. Nebylo možno, až na výjimky jako bylo burčákobraní, pořádat venkovní akce.

129876430_2859919807578173_5205206825564933413_o.jpg
Předvánoční setkání s radotínskými seniory

Nejohroženější skupinou ze zdravotního hlediska jsou senioři. Jak se podařilo ochránit ty radotínské - ať už v místním domově pro seniory, tak ty, co žijí sami v domácnostech?
Od samého začátku propuknutí pandemie jsme si uvědomovali, že nejohroženější skupinou jsou senioři. Okamžitě jsme zavedli důležitý systém oddělených skupin pečovatelek tak, aby v případě nákazy či nucené karantény po kontaktu s nemocným nebyla kvůli jednomu problému paralyzována celá pečovatelská služba. To by mělo fatální dopady. Tento systém je soustavně praktikován od března minulého roku. Zapojili jsme i několik vytipovaných dobrovolníků, jenž byli průběžně za dohledu pečovatelek zaškoleni do nutných činností. Zde bylo i důležité navázání kontaktu se seniory za přítomnosti pro ně známých pečovatelek. Začaly se zajišťovat nákupy ve velkém pro klienty z domu s pečovatelskou službou nebo i pro ty v terénu. Zpřísnil se i režim v případě rozvozu obědů seniorům v domácnostech tak, abychom maximálně zamezili kontaminaci a přenosu nemoci přes jídelní nádoby. Z důvodu, že se zvýšil zájem a počet klientů o pečovatelské služby, musely se na druhou stranu zredukovat nabízené služby na ty nejdůležitější, aby se uspokojila poptávka.

Jak se pandemie promítla do hospodaření městské části? Předpokládám, že menší byly pronájmy nebytových prostor, sportovních areálů, příjmy ze vstupenek na bazén, kulturní pořady...
Ano, je to tak. Nastal výpadek příjmů a především nenaplnění předpokladů v ekonomické činnosti rozpočtu, jelikož některá zařízení jako je kulturní středisko Koruna nebo kino, nebyla v minulém roce prakticky (až na pár týdnů) v provozu. Tedy se neprodávaly vstupenky. Výpadek nastal i z důvodu radou a zastupitelstvem schválené úlevy pro radotínské podnikatele provozující svoje živnosti v komerčních objektech ve vlastnictví radotínské radnice, a to v podobě úlevy na nájemném v rozsahu 3 měsíců. Ale díky pravidelně zodpovědnému hospodaření se výpadek podařilo eliminovat úsporami v běžných výdajích v jiných kapitolách rozpočtu.

Rozpočet jste ale opět připravili na příští rok vyrovnaný. Kde jste museli ušetřit?
Jako člen rady, který má ekonomiku a sestavování rozpočtu na starosti, navrhuji vždy vyrovnaný rozpočet. Filozofie je jednoduchá. Děláme a zajišťujeme to, na co prostě máme. Nezadlužujeme se a nenecháváme ani dluhy těm, kteří přijdou na radnici po nás. Je tomu tak i v případě rozpočtu, který budu předkládat ke schválení na zastupitelstvu městské části 20. ledna 2021. Z důvodu pokračujících omezení již letos počítáme s předpokládanými nižšími výnosy, které budeme kompenzovat snížením běžných prostředků hlavně v oblasti kultury, jelikož se dá předpokládat pokračování situace s uzavřeným kinem a Korunou, či nemožnosti organizace tradičních kulturních akcí. Odsunuli jsme i několik nákupů v oblasti IT na další rok. 

2020-11-23-zastupitelstvo-mc-praha-16-2.JPG
Při jednání Zastupitelstva MČ Praha 16

Kromě neustále zmiňované pandemie jsme v Radotíně prožívali další událost a tou byla rekonstrukce železnice a s ní spojená uzávěra Karlické ulice, která občas komplikovala dopravu v naší městské části. Přesto investor (Správa železnic) přesně na den splnil stavební jízdní řád, takže jste spokojen?
Ano, jsem spokojen. Velice často nyní dochází z důvodu zvyšujícího se počtu nakažených onemocněním covid – 19 k výpadkům dodávek materiálu, nedostatku pracovníků a jiným komplikacím, které mají ve finále za důsledek prodlužování termínu dokončení staveb. Zde naštěstí tento problém nenastal, za což patří dík především zhotovitelským firmám pod vedením společnosti Eurovia.

Rekonstrukce železnice nám ještě bude nějakou dobu sužovat život v Radotíně. Kdy vlastně se můžeme těšit na to, že nastoupíme do vlaku na novém nástupišti?
Jestli půjde vše i nadále podle plánovaného harmonogramu, mělo by tomu tak být během letních prázdnin příští rok.

SŽDC postaví v Radotíně také novou moderní nádražní budovu. Už se ví, co bude s tou starou? Ještě radnice zvažuje, že budovu odkoupí a přestěhuje do ní část agendy? Pokud ano, znamenalo by to, že upustíte od stavby nové radnice, která měla stát na místě staré teplárny?
O starou nádražní budovu máme zájem už z důvodu, že se jedná o jeden z nejstarších objektů v centrální části Radotína. Již jsme měli i úvodní jednání s vlastníkem, tedy se zástupci SŽ, abychom zjistili podmínky a přibližný časový scénář odkupu. S radními jednáme o využití a jednou z variant je přesunutí služebny městské policie z ulice U Starého stadionu nebo úřadu práce. Projekt nové radnice na místě staré teplárny na náměstí Osvoboditelů je stále připravován, ale musí se z důvodu růstu cen stavebního materiálu a prací v posledních třech letech upravit, aby nebyl tak finančně náročný.    

Další sledovanou stavbou je komunitní centrum u Kulturního střediska Koruna. Hrubá stavba je hotova. Kdy se centrum otevře a co se v něm bude dít?
Je asi potřeba sdělit, že se jedná o akci, kde se nám podařilo v jeden čas spojit a získat prostředky na čtyři samostatné projekty, což je, myslím, unikátní záležitost. Stavba by měla být dokončena dle uzavřené smlouvy s vítěznou zhotovitelskou firmou do září letošního roku. Následně zde najde novou služebnu Policie ČR, která se sem přesune z problematického umístění při Výpadové ulici, rozšíří se zázemí pro veškeré aktivity sousedního kulturního střediska, nové učebny zde pro svoji výuku nalezne Základní umělecká škola Klementa Slavického a poslední část projektu je pro komunitní spolkové účely.

Co se zatím nepodařilo spustit, je výstavba nové lávky přes Berounku. Jaký je tam nyní stav?
Výstavbu lávky řeší hlavní město Praha a stanovené podmínky ve vyhlášené soutěži byly bohužel zpochybněny jako diskriminační ze strany jedné z účastnících se firem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže námitku ve správním řízení, které trvalo skoro rok a půl, potvrdil. Závěrem minulého roku jsme s náměstkem primátora hl. města pro dopravu  Adamem Scheinherrem začali vzniklou situaci řešit, respektive vyhodnocovat, jaký postup bude aktuálně nejlepší pro nejrychlejší zahájení stavby. Výstavba nové lávky se tak bohužel opět odsouvá a radotínskou radnici bude zachování provozu té stávající, staticky narušené, stát další nemalé prostředky z rozpočtu městské části.

Opusťme ale teď všechna staveniště. Co čeká radotínské občany v letošním roce z hlediska služeb radnice či volnočasových aktivit. Na co se můžeme těšit?
V současné chvíli při vývoji nakažených a s tím spojených vládních opatření, prozatím nedostatečného počtu očkovacích vakcín a dalších faktorů je velice těžké předpovídat nějaký konkrétní vývoj v oblasti volnočasových aktivit. Každopádně jak bude možno, určitě budeme chtít opět navázat na tradičně pestrý kulturně společenský život v Radotíně. V případě služeb radnice je to obdobné. Od října loňského roku máme opět oddělený provoz a navrátili jsme se v mnoha případech k distančnímu způsobu jednání, což je velice omezující. 

Karel Hanzlík s dcerou.png
S dcerou Natálkou

Ještě bych se krátce vrátil k uplynulému roku. Vy jste v tom šíleném "covidovém období" přeci jen měl jednou radostnou událost. Vaší partnerce se narodila dcerka, stal jste se tedy znovu po letech čerstvým tatínkem. Jak si užíváte miminko?
Miminko si užívám opravdu moc. Vlastně tomu napomáhá paradoxně i tato doba, kdy trávíme podstatně více času v domácím prostředí. Mám rád děti a vždy jsem si přál mít více dětí, tak se mi to v pokročilejším věku plní.  

Změnily se vám nějak životní priority po narození holčičky? Říkal jste si třeba, že musíte trochu zvolnit v práci?
Uvědomil jsem si v době těhotenství partnerky a po narození Natálky hodně věcí. Jednak to, jak život rychle plyne a také, kolik času jsem věnoval práci pro Radotín. Uvědomil jsem si, že v předchozí době bylo řešení komunálních záležitostí přednější, než řešení mých osobních starostí. To se snažím změnit.

Co byste chtěl popřát radotínským občanům v roce 2021?
Především to pověstné zdraví. Obzvlášť v této době koronavirové pandemie. A vím, o čem hovořím, jelikož po vánočních svátcích několik členů mojí rodiny onemocnělo touto nemocí a v některých případech to nebyly lehké průběhy. Rovněž bych nám všem rád popřál návrat do běžné podoby našich životů, které známe a každodenní jistotu v podobě, co nás čeká. 

Váš komentář

Pro vkládání komentářů se musíte přihlásit